Polityka prywatności

P

Firma Konektia ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, dla jakich celów przetwarzamy Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je powierzać lub udostępnić, gdzie Twoje dane mogą być przekazywane oraz jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

Konektia z siedzibą w Jeleniej Górze, adres: Plac Niepodległości 1, 58-500 Jelenia Góra, NIP 966-21-17-562, z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem info@konektia.com, w dalszej części Polityki Prywatności określana jako: “my” lub „Konektia”, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe (zwane także „informacjami”) w celach wskazanych w dalszej części tego dokumentu.

Konektia jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”).

Wprowadzenie.

Publikując Politykę prywatności wypełniamy spoczywający na administratorze danych obowiązek poinformowania podmiotów danych o sposobie przetwarzania jego danych. Polityka prywatności wyjaśnia kim jesteśmy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, komu możemy je powierzyć lub udostępnić i jakie prawa Ci przysługują. Zachęcamy do lektury Polityki prywatności i innych informacji umieszczonych na naszej stronie internetowej, a dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zasady dotyczące ochrony danych.

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy przepisy prawa dotyczące ochrony danych. Dokładamy wszelkich starań, aby dane były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane.

Wykorzystujemy dane osobowe dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia wewnętrznego lub zarekomendowania ich naszych klientom, w celu prowadzenia obsługi kadrowo – płacowej i zarządzania personelem oraz w celu związanym z prowadzeniem rozliczeń (np. faktury od dostawców). W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutację wewnętrzną lub rekrutację dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, etc.

Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.

Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować.

Prowadzimy obsługę kadrowo – płacową i zarządzamy personelem. Realizujemy obowiązki związane z obsługą zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz medycyny pracy.

Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy, by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.

Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biur Konektia. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurach Konektia, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes Konektia oraz jej klientów.

Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji o sobie, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane.

Przetwarzamy dane osobowe:

(1) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo

(2) ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś  (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

(3) ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Konektia, bądź

(4) ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Konektia lub podmiot trzeci, takich jak marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Gdzie przetwarzamy Twoje dane.

Dane mogą być przetwarzane w biurach Konektia i klientów (zgodnie z informacją powyżej).

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza Unii Europejskiej. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych, niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

Jak długo przechowujemy Twoje dane.

Okres przechowywania Twoich danych zależy od tego, czy zrealizowaliśmy wobec Ciebie jedną z naszych usług (rekrutacja, praca tymczasowa). Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w wewnętrznych regulacjach Konektia Przykładowo, prawo wymaga, aby dane o zatrudnieniu przechowywane były przez 50 lat, a dane podatkowe przez lat 5.  Informacje o kandydacie (imię i nazwisko, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, dane o kontaktach z nami, etc.) są dostępne w naszej bazie danych przez maksymalnie 2 lata od daty ich wprowadzenia do bazy lub od daty ostatniego kontaktu z kandydatem, w zależności od tego, która z dat jest późniejsza.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych (patrz: niżej).

Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych.

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,
informacji udzielanych na wniosek  – o tym, czy dane są przetwarzane, oraz
innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do kopii danych,
wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
sprostowania danych;
bycia zapomnianym;
ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych;
sprzeciwu;
przetwarzaniu (w tym profilowaniu),
informacji o naruszeniu ochrony danych.
 

Wnioski o realizacje praw prosimy zgłaszać w formie elektronicznej do Inspektor Ochrony Danych na adres: info@konektia.com.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo Twoim danym.

Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym. Przykładowo, szyfrujemy dane, używamy zapór systemowych (firewall), na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Wdrożyliśmy także procedurę na wypadek naruszeń danych osobowych. Zawiadomimy Cię o każdym zdarzeniu związanym z przetwarzaniem przez Konektia Twoich danych, które będzie powodować wysokie ryzyko naruszenia Twoich praw i wolności.

W jaki sposób zgłosić naruszenie?

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu, poza Tobą. Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO:

– możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

  • info@konektia.com,

– masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sporządzono

01 stycznia 2018 r.